Główne ciągi „zielonych alei”

Główne ciągi „zielonych alei”

W cieniu dyskusji o planie zagospodarowania Zakrzówka radni miejscy przegłosowali również studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa. Jest to dokument, który definiuje kierunki rozwoju miasta w perspektywie 2030 roku. Prace nad nim trwały siedem lat i zastąpi on stare studium z 2003 roku.

Główne ciągi „zielonych alei”

W studium w zakresie zasad i kierunków polityki przestrzennej został wyznaczony system głównych ciągów „zielonych alei”, których przybyło w porównaniu z poprzednim wyłożeniem do konsultacji społecznych tego dokumentu. Wyznaczenie tych ulic oraz ich rozwój jest słusznym kierunkiem działania. Natomiast w dokumencie można znaleźć jedynie fragmentaryczny ich opis w części tekstowej:

Działania obejmować winny intensyfikację zieleni w dużych ulicach śródmiejskich, stworzenie radialnych powiązań pierścienia Plant, z obszarami zieleni poza II obwodnicą poprzez „zielone aleje” ruchu uspokojonego (str. 35 Zasady i kierunki polityki przestrzennej).

Sieć ulic obudowanych zielenią urządzoną – tzw. „zielonych alei”. System tych linearnych połączeń winien być rozbudowywany, tak by poprzez te ciągi zieleni poprawić funkcjonowanie przyrodniczych obszarów w zwartej zabudowie miejskiej a także umożliwić przemieszczanie się mieszkańców i użytkowników miasta pomiędzy terenami zieleni w celach rekreacji i wypoczynku (str. 49 Zasady i kierunki polityki przestrzennej).

Definicja i plan działania 

Istotną sprawą jest stworzenie spójnej definicji „zielonychD40 - Strefa zamieszkania alei”  razem z określeniem jednostki, która będzie odpowiedzialna za ich rozwój. Następnie wypadałoby ustalić wielkość budżetu, tak aby tę wizję można zacząć wprowadzać już od przyszłego roku. Dobrym rozwiązaniem będzie oznakowanie „zielonych alei” znakiem D-40 „strefa zamieszkania” wraz z wprowadzeniem fizycznych ograniczników prędkości. Takie rozwiązanie będzie służyło wzrostowi bezpieczeństwa, a zasadzenie i utrzymanie zieleni urządzonej wpłynie na komfort i jakość życia. Większym ulicom w stylu Alei Trzech Wieszczów należałoby nadać pojęcie bulwarów miejskich, zgodnie zresztą z istniejącymi zapisami o ich rewitalizacji:

„Ważnym zadaniem polityki przestrzennej w obszarze winna być rewitalizacja wnętrza II Obwodnicy (w tym Alei Trzech Wieszczów) celem przywrócenia (przydania) jej walorów jako atrakcyjnej ulicy – bulwaru miejskiego. Rozwiązania pierzei i „podłogi” ulicy winny uwzględnić także jej potencjalną rolę dla ruchu lokalnego (dojazdów, postoju, ruchu rowerów i pieszych), a również jej śródmiejskie funkcje nie ruchowe (mieszkania, handel, gastronomia, kultura etc.)” (str. 35 Zasady i kierunki polityki przestrzennej).

Powstawanie zielonych alei i bulwarów miejskich trzeba oprzeć na sprawdzonych metodach kreowania udanych przestrzeni publicznych, np „woonerf„.

Zielony krwiobieg Krakowa

Inwestycja w „zielone aleje” jest relatywnie mała, a efekt będzie bardzo korzystny dla wszystkich mieszkańców. Stworzenie atrakcyjnych przestrzeni rozchodzących się w każdym kierunku miasta powinno być priorytetem. Łącząc w ten sposób atrakcyjne miejsca mamy szansę stworzyć zielony krwiobieg Krakowa na miarę planów Green Network Plan w Hamburgu. Realizacja tych zapisów będzie korzystna dla pieszych, rowerzystów i w ogóle dla niechronionych użytkowników dróg, również dzieci i osób starszych. Zaangażowanie mieszkańców w pracach nad projektowaniem tych ciągów w różnych rejonach miasta wyjdzie dodatkowo na przeciw kulejącym konsultacjom społecznym w naszym mieście. Warto zacząć przedsięwzięcie od Krupniczej, gdzie strona społeczna zainicjowała proces, ale nie starczyło woli i zrozumienia po stronie miasta, aby zrealizować całość zamierzenia.

 

Kliknij obrazek, aby pobrać pełną planszę K1 Struktura przestrzenna – kierunki i zasady rozwoju (ok. 14 MB)

Studium zagospodarowania_Struktura przestrzenna K1

Urodziłem się, studiowałem, mieszkam z rodziną i pracuję w Krakowie. To wystarczające powody, aby dbać o jak najlepszą jakość życia w grodzie Kraka. To od nas zależy w jakim mieście będziemy mieszkać, ponieważ to my to miasto tworzymy. Miasto to nie drogi, czy mury, miasto to ludzie i rowery!