Czy komunikacja miejska podoła nowej strefie płatnego parkowania?

Czy komunikacja miejska podoła nowej strefie płatnego parkowania?

 • 22.03.2013
 • Autor:

Czy komunikacja miejska jest na granicy wydolności? Czy pomieści dodatkowych kierowców, którzy zechcą się w nią przesiąść po rozszerzeniu strefy płatnego parkowania? Takie pytania redakcja ibikekrakow wysłała do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Odpowiedź poniżej.

Wykonane zostały zestawienia potoków pasażerskich z podażą miejsc w pojazdach KMK dla dwóch kordonów. Pierwszy z nich obejmuje obszar docelowej Strefy Płatnego Parkowania bez strefy buforowej. Granica drugiego kordonu oddalona jest o 2-3 km od pierwszego z nich.
mapa
Wyznaczono podaż dla dwóch scenariuszy. W pierwszym z nich przyjęto standardy zakładane w Komunikacji Miejskiej w Krakowie, czyli maksymalne napełnienie wynoszące 5 osób/m2. Drugi wariant przedstawia podaż uwzględniającą nominalną pojemność pojazdów wynikającą z ich specyfikacji technicznych.

Na załączonych mapach znajdują poziomy wykorzystania podaży na obszarze widocznym powyżej na wszystkich ciągach komunikacyjnych. Dwa schematy dotyczą pierwszego wariantu maksymalnego napełnienia (do 5 osób/m2). Jeden z nich wyróżnia kolorem czerwonym sytuacje przekroczenia dopuszczalnego poziomu napełnienia pojazdów (sumarycznie dla ciągów komunikacyjnych w godzinie szczytu porannego). Drugi schemat różnicuje stan napełnienia pojazdów na 5 poziomów. Trzeci rysunek jest pochodną pierwszego, jednak z przyjętym założeniem maksymalnego napełnienia pojazdów równego pojemności nominalnej.

Mapy Kraków 2013 – wykorzystanie podaży miejsc w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie w obecnym układzie linii
Wykorzystanie podaży w godzinie szczytu porannego:
zielony – napełnienie poniżej 5 osób/m2
czerwony – napełnienie powyżej 5 osób/m2
mapa podaż miejsc MPK standard 5 osm2
Wykorzystanie podaży w godzinie szczytu porannego:
zielony – napełnienie poniżej pojemności nominalnej
czerwony – napełnienie powyżej pojemności nominalnej
mapa podaż miejsc MPK pojemnosc nominalna
Wykorzystanie podaży w godzinie szczytu porannego
zielony – brak osób stojących
żółty – napełnienie poniżej 1,2 osoby/m2
pomarańczowy – napełnienie poniżej 2,5 osoby/m2
jasno czerwony – napełnienie poniżej 5 osób/m2
czerwony – napełnienie powyżej 5 osób/m2
mapa napełnienie MPK
Tabele – godzina szczytu porannego, standard do 5 osób/m2
Obydwa kierunki

Kordon Popyt Podaż Różnica (podaż-popyt) Wykorzystanie podaży
SPP 35762 97020 61258 37%
SPP + ok. 2km 31559 109698 78139 29%

Do centrum

Kordon Popyt Podaż Różnica (podaż-popyt) Wykorzystanie podaży
SPP 21078 48510 27432 43%
SPP + ok. 2km 19638 54877 35239 36%

Z centrum

Kordon Popyt Podaż Różnica (podaż-popyt) Wykorzystanie podaży
SPP 14684 48510 33826 30%
SPP + ok. 2km 11921 54821 42900 22%

Tabele – godzina szczytu porannego, pojemność nominalna
Obydwa kierunki

Kordon Popyt Podaż Różnica (podaż-popyt) Wykorzystanie podaży
SPP 35762 138596 102834 26%
SPP + ok. 2km 31559 156706 125147 20%

Do centrum

Kordon Popyt Podaż Różnica (podaż-popyt) Wykorzystanie podaży
SPP 21078 69298 48220 30%
SPP + ok. 2km 19638 78393 58755 25%

Z centrum

Kordon Popyt Podaż Różnica (podaż-popyt) Wykorzystanie podaży
SPP 14684 69298 54614 21%
SPP + ok. 2km 11921 78313 66392 15%

Przyjmując standard maksymalnego napełnienia pojazdów do 5 osób/m2 wykorzystanie podaży w podróżach do centrum miasta spoza obszaru docelowej Strefy Płatnego Parkowania wynosi 43 % , co daje rezerwę miejsc w środkach transportu zbiorowego na poziomie około 27 500 miejsc.

Przy założeniu maksymalnego napełnienia równego pojemności nominalnej pojazdów wynikającej z ich specyfikacji technicznych wykorzystanie podaży w podróżach do centrum miasta spoza obszaru docelowej Strefy Płatnego Parkowania wynosi 30 % co daje rezerwę miejsc w środkach transportu zbiorowego na poziomie około 48 000 miejsc.

Należy mieć na uwadze, że powyższe wyniki są wartościami modelu makrosymulacyjnego wykonanego w programie VISUM. Wszystkie wartości ujęte na mapach przedstawiają uśrednione potoki pasażerskie na poszczególnych ciągach komunikacyjnych w całej godzinie szczytu porannego (7:00 – 8:00). Sporadyczne sytuacje, w których niektóre kursy charakteryzują się napełnieniem zbliżonym do 100 % są uśredniane z liniami o mniejszym napełnieniu. Dzięki temu otrzymujemy informację o średnim wykorzystaniu podaży na ciągach komunikacyjnych, a nie na poszczególnych liniach.

Schematy potoków pasażerskich użytych w w/w prezentacji zostały wykonane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na modelu wykonanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji o/Kraków.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie http://zikit.krakow.pl/ http://pl-pl.facebook.com/ZIKiT.Krakow

 • AdamP

  Jeżeli ktoś na Olszy, ul. Wileńska pokazuje że w czasie porannego szczytu jest brak osób stojących w autobusach tzn. te mapki można sobie w szufladę wsadzić.
  Reszta, np. ul. Pilotów – to samo.
  Opieranie wniosków dot. rozszerzenia na kłamstwach nie prowadzi do niczego dobrego.
  A kłamstwo powtarzane 1000x nie staje się prawdą.

  • Adam Łaczek

   Tam są 2 kierunki na każdej ulicy. W kierunku od centrum jest zielony (brak osób stojących), a w kierunku do centrum już żółty, czyli wszystkie miejsca stojące są zajęte i ludzie stoją. Tylko w pomniejszeniu obrazka ten zielony wizualnie dominuje i stąd taki odbiór mapki

 • Bulwersator

  Mapki są takie małe że nic nie widać.