GDDKiA: Ruch rowerowy w Generalnym Pomiarze Ruchu 2005

GDDKiA: Ruch rowerowy w Generalnym Pomiarze Ruchu 2005

Departament Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opublikował obszerne studium ruchu rowerowego zmierzonego przy okazji Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych w 2005. Dostarcza ono wielu cennych danych o ruchu rowerowym.

Rowery na drogach krajowych
W studium omówiono uwarunkowania i ograniczenia metody GPR, zróżnicowanie ruchu rowerowego w zależności od regionu i charakteru odcinka drogi krajowej, a także jego zmienność zarówno dobową jak i roczną. Zwrócono uwagę, że w wielu rejonach kraju droga krajowa stanowi jedyny korytarz łączący miejscowości i brak możliwości wytyczenia tras alternatywnych drogami lokalnymi, stąd siłą rzeczy stanowi także ważny korytarz dla ruchu rowerowego. W podsumowaniu oprócz kluczowych danych liczbowych, znalazły się także wnioski dotyczące metodologii przyszłych pomiarów ruchu rowerowego. W załącznikach do studium przedstawiono bardziej szczegółową analizę reprezentatywności pomiarów godzinowych dla natężenia dobowego, wyniki pomiarów uzupełniających przeprowadzonych w 2009 r. oraz uwag zgłoszone podczas konsultacji dokumentu.

W 2010 dobył się kolejny Generalny Pomiar Ruchu, dla którego w przyszłości analiza zostanie powtórzona, co pozwoli stwierdzić jak zmienia się ruch rowerowy w Polsce.

Kluczowe wyniki
– Średni dobowy ruch rowerów na ogóle dróg administrowanych przez GDDKiA wynosił 65-82 rowerów na dobę, co stanowi odpowiednio 0,78%-0,84% ogółu pojazdów.
– Na poszczególnych odcinkach dróg średni dobowy ruch rowerów mieścił się w przedziale od 0 do ok. 1000 rowerów / dobę, a udział ruchu rowerowego w ogóle pojazdów – od 0 do ok. 15%.
– Pracę przewozową wykonaną przez rowery w 2005 r. na drogach krajowych można oszacować na ok. 400 mln pojazdokilometrów.
– Największe natężenia ruchu rowerowego w liczbach bezwzględnych występują na przejściach przez miasta.
– Największy udział rowerów w ogóle pojazdów występuje na dojazdach do przejść granicznych.
– Mimo obowiązujących zakazów, sporadyczny ruch rowerowy pojawia się także na autostradach i drogach ekspresowych.
– Różnice w średnich natężeniach ruchu rowerowego w poszczególnych województwach były nawet czterokrotne, a w udziale rowerów w ogóle pojazdów – niemal dziesięciokrotne; największe natężenia i udziały ruchu rowerowego odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim i opolskim, a najmniejsze – w małopolskim, śląskim i dolnośląskim.
– Na 87% odcinków dróg krajowych dla obsługi obecnego ruchu rowerowego wystarczające byłyby ścieżki dwukierunkowe o szerokości 2 m, a na 13% konieczne są ścieżki szersze; należy jednak wziąć pod uwagę możliwość zwiększenia się ruchu rowerowego po wybudowaniu ścieżki.
– Natężenia ruchu rowerowego w zimie są ok. 5-7 razy niższe niż w wakacje.
– Natężenia ruchu rowerowego w dni powszednie są ok. 30-40% wyższe niż w niedziele.
– Zmienność sezonowa ruchu rowerowego jest większa niż ruchu samochodów osobowych, ale mniejsza niż ruchu motocykli.
– Charakterystyka dobowa ruchu rowerowego jest silnie uzależniona od dnia pomiaru; różnice w charakterystyce dobowej można powiązać z wielofunkcyjnością roweru i różnicami w udziale poszczególnych motywacji podróży (dojazdy do szkoły i pracy, dojazdy do kościoła, wycieczki rekreacyjne) w różnych porach roku i dniach tygodnia.
– Ze względu na niemal wyłącznie lokalny charakter, ruch rowerowy podlega wyraźniejszym wahaniom dobowym niż samochodowy, w szczególności niemal zanika w godzinach 23-5.
– Udział godziny szczytu popołudniowego w dobowym natężeniu ruchu rowerowego wynosi 6-8%; najbardziej stabilny jest udział godziny 15-16; udział godziny szczytu porannego jest podobny, ale ulega bardzo silnym wahaniom w zależności od lokalizacji pomiaru.

Ruch rowerowy w Generalnym Pomiarze Ruchu 2005
Mapa

Krakowski specjalista w sprawach inżynierii ruchu. Autor podręczników: „Rower w ruchu drogowym” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1984 oraz „Transport rowerowy” Śląski Związek Gmin i Powiatów, Katowice 2000 oraz wielu studiów z zakresu sieci drogowych i rowerowych.

  • pg
  • muus

    (1) 2005 rok to już prehistoria. Dane, na które Pan się powołuje, nijak już mają się do rzeczywistości.
    (2) Nie wiem, czy zdaje Pan sobie sprawę z tego, że GDDKiA administruje tylko autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe, czyli de facto drogi, na których ruch rowerowy odbywa się jedynie po drogach krajowych i nie jest aż tak duży jak na drogach innego typu (wojewódzkie, powiatowe, gminne itd.), których w przeliczeniu na kilometry są kilkadziesiąt razy dłuższe niż drogi krajowe. Po tych drogach jeździ też dużo więcej rowerzystów. Dlatego opieranie się na danych GDDKiA nie oddaje rzeczywistego natężenia ruchu rowerów na polskich drogach. Jeśli chce Pan zgromadzić jakieś wiarygodne informacje o ruchu rowerowym w Polsce, niech Pan poszuka pomiarów natężenia ruchu tych pojazdów również na drogach pozostałych typów.