ZIKiT do dr Kopty o dwukierunkowym ruchu rowerów na drogach jednokierunkowych

  • 26.03.2012
  • Autor:

ZIKiT pismem ZIKiT/S/6830/12/NO/17687 z dnia 23.03.2012 odpowiada ws: dwukierunkowości ruchu rowerowego na drugi list dr Tadeusza Kopty. Przeczytaj także pierwszy list i odpowiedź ZIKiT na niego.

W odpowiedzi na Pana list otwarty z dnia 24 stycznia 2012 r., dot. dwukierunkowości ruchu rowerowego informuję, że Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie podtrzymuje dotychczasowe stanowisko dotyczące wyznaczania kontrapasów w ulicach jednokierunkowych oraz sytuacji na osiedlu Oficerskim.

ZIKiT jest organem zarządzającym ruchem w mieście Krakowie i to jednostka podejmuje decyzje dot. organizowania ruchu. Wszelkie związane z tym decyzje podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zdaniem jednostki obecne przepisy są dostatecznie wyczerpujące W tej sprawie i nie ma potrzeby ich dodatkowej interpretacji oraz przeprowadzania wielowątkowych analiz. Każdy organ zarządzający ruchem (również ten w Gdańsku) jest suwerenny i każdy z nich ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzane
przez siebie rozwiązania.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie organizuje miejsca postojowe w ramach możliwości przewidzianych obowiązującymi przepisami na istniejących ulicach. Ich maksymalna ilość została już wyczerpana. Nowe miejsca postojowe będą realizowane poprzez system parkingów podziemnych (lub naziemnych), czym zajmuje się Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK, który zlecał opracowanie jak również jego aktualizacje w 2011 r. dot. polityki parkingowej.

Jednostka podtrzymuje również twierdzenie, że przekroje ulic na Os. Oficerskim są zbyt wąskie, aby można dopuścić tam dwukierunkowy ruch rowerowy. Podobną interpretację, co do zasady, w opinii zleconej przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zaprezentował Pan Norbert Robak – biegły sądowy w zakresie inżynierii ruchu drogowego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Natomiast przywoływane przez Pana przykłady organizowania ruchu rowerowego w miastach francuskich, belgijskich, niemieckich czy austriackich, odbywają się na podstawie przepisów obowiązujących w tych krajach. Gdańsk zaś wprowadził rozwiązania wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Ponadto informuję, iż ZIKiT nie twierdził i nie twierdzi, że Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest przeciwna dwukierunkowości ruchu rowerowego. Opinia Pana Zespołu, działającego przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie spowodowała wydania przez radę żadnego oficjalnego komunikatu (ani wytycznych) dotyczącego stosowania rozwiązań w niej zamieszczonych. Po zapoznaniu się natomiast z przedmiotowym dokumentem trudno jest zgodzić się z poglądem przedstawionym w pkt. 4, iż z uwagi na brak precyzyjnych przepisów dot. dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerów na jezdni jednokierunkowej, zarządzający ruchem ma w tej mierze wolną rękę i może ją stosować zgodnie z własną oceną sytuacji i W oparciu o doświadczenia z taką organizacją ruchu w Polsce i na świecie. ZIKiT w tej materii prezentuje jasne stanowisko, iż wprowadzanie rozwiązań w takiej sytuacji powinno przede wszystkim cechować się bezpieczeństwem uczestników ruchu i realizowane jest przez poszczególnych zarządców na ich wyłączną odpowiedzialność. Przykłady z innych krajów, nawet jeśli są dobre i uważane tam za bezpieczne, dopóki nie zostaną wprowadzone do polskiego obiegu prawnego, nie mogą być stosowane. Jednakże wprowadzanie ich do polskiego porządku prawnego nie leży w kompetencjach organów wykonawczych (poszczególnych zarządzających ruchem). Co się zaś tyczy wprowadzenia rozwiązań pilotażowych w trybie art. 140c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 20 czerwca 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami), to następuje ono dopiero po zezwoleniu ministerstwa wydanym na wniosek zainteresowanej jednostki badawczej, działającej w porozumieniu z konkretnym podmiotem zarządzającym drogą.

Reasumując Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uważa, że przedmiotowa sprawa powinna być rozwiązana w skali całego kraju. Dlatego też żądania zmiany polskich przepisów (celem wzorowania się na przepisach innych krajów) powinny być kierowane do kompetentnych instytucji zajmujących się zmianą obowiązującego porządku prawnego w Polsce, tj. ministerstwa właściwego ds. transportu oraz działającej przy
nim Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Również debaty ekspertów (w tym wymienionych w Pana piśmie profesorów) oraz opinie stosownych podmiotów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny być organizowane przez te podmioty na etapie legislacyjnym.

W tym miejscu pragnę stanowczo podkreślić, że w sytuacjach gdzie tylko jest to
możliwe i istnieją uwarunkowania techniczne, bazując na istniejących przepisach ruchu
drogowego, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie będzie wyznaczał
„kontrapasy” na ulicach jednokierunkowych.

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
Joanna Niedziałkowska

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie http://zikit.krakow.pl/ http://pl-pl.facebook.com/ZIKiT.Krakow