Czechy – limit 0‰ dla nietrzeźwych rowerzystów, ale kara to tylko mandat

Czechy – limit 0‰ dla nietrzeźwych rowerzystów, ale kara to tylko mandat

Czesi podobnie jak Węgrzy, Słowacy i Rumuni w ogóle nie tolerują jakiejkolwiek ilości alkoholu u kierujących pojazdami, czyli także u rowerzystów. Rowerzystom grożą dosyć wysokie mandaty (chociaż proporcjonalnie niższe niż w Polsce), jednak nic poza tym: nikt nie odbiera prawa jazdy i nikt nie wsadza do więzienia za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu.

W Czechach obowiązuje zero tolerancji dla alkoholu na drodze zarówno dla rowerzystów jak i kierowców samochodów (limit 0 ‰).
„Cyklista, jako každý jiný řidič, nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy, nesmí řídit bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem (§ 5 odst. 2 písm. a, b zák. č. 361/2000 Sb.).”

Pijany rowerzysta nie może za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu stracić prawa jazdy, dostać punktów karnych i nie można mu zakazać jazdy na rowerze przez określony okres czasu. Kierowcy samochodów prawo jazdy stracić oczywiście mogą. Powyżej 1 ‰ alkoholu we krwi kierowca pojazdu silnikowego może trafić nawet na 1 rok do więzienia, ale nie dotyczy to rowerzystów. W razie urazu lub śmierci podczas wypadku samochodowego sąd bierze pod uwagę alkohol jako okoliczność obciążającą.

Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu może być potraktowana jako przestępstwo w sytuacji, gdy rowerzysta jest tak pijany, że zagraża życiu lub zdrowiu osób, lub może spowodować znaczne szkody w mieniu. Rowerzyście grozi wtedy nawet do 50000 CZK grzywny.
Grzywny:
0 ‰ < 1 ‰ alkoholu we krwi: grzywna 10000-20000 CZK
Powyżej 1 ‰ alkoholu we krwi: grzywna 25000-50000 CZK (przestępstwo)
Odmowa poddania się testowi na zawartość alkoholu we krwi podlega grzywnie w wysokości do 50000 CZK.

Ustawa o ubezpieczeniu chorobowym nr 187/2006 Sb., z późniejszymi zmianami, przewiduje w § 31 niektóre sytuacje życiowe, w których wysokość zasiłku chorobowego jest wypłacana w wysokości 50 procent stawki zgodnej z § 29 lub 30 ustawy. Więc jeśli rowerzysta spowodował czasową niezdolność do pracy w bezpośrednim związku z wypadkiem jaki spowodował pod wpływem alkoholu i pokazany będzie związek przyczynowy pomiędzy pojawieniem czasowej niezdolności do pracy i pijaństwem na rowerze to zasiłek chorobowy będzie wynosił jedynie 50 % za każdy kalendarzowy dzień tymczasowej niezdolności do pracy.

W 2008 roku rowerzyści uczestniczyli w 7252 wypadkach, z czego w 436 przypadkach pod wpływem alkoholu. Mimo kar bez problemu można znaleźć w lecie ogródki przy wiejskich pubach pełne rowerzystów popijających piwo. Zarówno dla miastowych i rekreacyjnych rowerzystów jazda na rowerze po jednym-dwóch piwach to nic niezwykłego. Ludzie myślą, że to jest normalne zachowanie.

In English:
The Czech Republic applies a zero tolerance for alcohol on the road for both cyclists and car drivers (the limit of 0 ‰). (§ 5 odst. 2 písm. a, b zák. č. 361/2000 Sb.).”
Drunk cyclist can’t lost driving license, can’t get penalty points and you can not forbid them to ride a bike for a specified period of time. Car drivers may of course lose driving licence. Over 1 ‰ of alcohol in the blood of a motor vehicle driver could end with up to 1 year in prison, but that not apply to cyclists. In case of injury or death in a accident the court takes the alcohol into account as an aggravating circumstance.
Refusal to submit to a test for blood alcohol content is subject to a fine of up to 50,000 CZK.
Cycling under the influence of alcohol may be considered a criminal offense when the cyclist is so drunk that threatens the life or health of persons or may cause substantial damage to property. Cyclists then threatens up to 50 000 CZK fine.
fines:
0 ‰ < 1 ‰ alcohol in blood: fine10000-20000 CZK
Powyżej 1 ‰ alcohol in blood: fine 25000-50000 CZK (crime)

In 2008 cyclists participated in the 7252 accident, of which 436 where under the influence of alcohol.
Despite the penalties: you can easily find the summer gardens of rural pubs full of bikers sipping beer. It is usual for both city and recreational cyclists to drink one-two beers and ride. People think it is normal behavior.

Links:
http://blog.direct.cz/alkohol-za-riditky-aneb-co-hrozi-podnapilym-cyklistum/
http://www.sterba-kola.cz/item/alkohol-na-kole
http://www.policie.cz/clanek/uzemni-utvary-sprava-zapadoceskeho-kraje-zpravodajstvi-cykliste-a-alkohol.aspx

foto: Alkari

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,