Gdzie postawić stojaki rowerowe w 2011 roku? Pismo Federacji Zielonych

Gdzie postawić stojaki rowerowe w 2011 roku? Pismo Federacji Zielonych

Federacja Zielonych – Grupa Krakowska w swoim piśmie nr FZ / 4 / 2011 proponuje ZIKiT lokalizacje dla planowanych do ustawienia 20 stojaków rowerowych w 2011 roku. Gdzie wg Federacji powinny stanąć takie stojaki?


We wszystkich przedstawionych lokalizacjach proponujemy ustawić wyłącznie stojaki w formie odwróconego „U”, natomiast prosimy o odstąpienie od montażu stojaków typu „spirala”.
Z uwagi na znaczne zapotrzebowanie na stojaki w ścisłym centrum Krakowa i niewielką planowaną liczbę nowych stojaków – wnioskujemy o ustawienie stojaków przede wszystkim w obrębie Starego Miasta. Większość nw. lokalizacji to miejsca zgłaszane już od 2007 roku, które do dnia dzisiejszego – z różnych względów – nie doczekały się realizacji.

1)Rynek Główny – przy Empiku obok budek telefonicznych (3 szt.) – najważniejsze miejsce, gdzie pilnie należy ustawić stojaki z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie. Ponownie proponujemy ustawić je obok budek telefonicznych naprzeciw wejścia do budynku Empiku.
Nadmieniamy, że ww. lokalizacja została już wstępnie zaakceptowana przez ZIKiT w 2009 roku. W piśmie z dnia 3.11.2009 roku (znak: ZIKiT/S/69994/09/UK/51989) tutejszy Zarząd wstępnie zaakceptował ww. miejsce (w załączeniu przesyłamy kopię tego pisma).
W tym samym piśmie informowaliście nas Państwo, że ustawienie stojaków na Rynku Głównym przy Empkiu wymagało zgody Wydziału Spraw Administracyjnych UMK będącego zarządcą Rynku Głównego. Ponadto ustawienie stojaków wymagało opinii Głównego Architekta Miasta, Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Głównego Plastyka Miasta. Zgodnie z Państwa deklaracją – wszystkie ww. jednostki i podmioty otrzymały od ZIKiT-u stosowne prośby / wnioski w dniu 21.10.2009 roku. Niestety – do dnia dzisiejszego nie zostaliśmy w żadnej formie poinformowani o efektach tych korespondencji.
Jednocześnie z uwagi na brak środków finansowych w 2009 roku (a w praktyce również w 2010 roku) ówczesna Państwa deklaracja nie mogła być zrealizowana.
W świetle powyższego – prosimy o szczegółową informację w sprawie stojaków przy Empiku.

2)Ul. Bracka – w rejonie skrzyżowania z ul. Gołębią – na jezdni (3 szt). Propozycję tej lokalizacji składaliśmy już wielokrotnie w latach 2007 – 2009. Jednak mimo ogromnego zapotrzebowania na miejsca parkingowe dla rowerów na ul. Brackiej – żaden stojak nie został tam ustawiony. Podkreślamy, że z uwagi na wąskie chodniki w ul. Brackiej, stojaki rowerowe należy ustawić na jezdni w sposób przewidziany przez Zarządzenie nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”.

3)Ul. Św. Jana – przed skrzyżowaniem z ul. Św. Tomasza – na jezdni (3 szt) na przeciwko budynku kina ARS. Rejon ten odznacza się ogromnym zapotrzebowaniem na miejsca dla rowerów, m.in. z uwagi na zespół kinowy ARS oraz pobliskie liczne kawiarnie.

4)Ul. Sienna – na chodniku na wysokości budynku ul. Sienna nr 16 (3 szt). Stojaki powinny być ustawione na zewnętrznym łuku tego chodnika – przy skrzyżowaniu z ul. Św. Krzyża.

5)Mały Rynek2 szt. stojaków w północnej części Małego Rynku (tj. od strony ul. Mikołajskiej) oraz 2 szt. stojaków w południowej części (tj. na wysokości ulicy Siennej).

6)Ul. Krupnicza – na wysokości budynku Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego (3 – 4 szt.). W tym miejscu od lat obserwujemy znaczny deficyt miejsc dla rowerów, a istniejące stojaki „wyrwikółka” są nie tylko niewystarczające, ale przede wszystkim niefunkcjonalne.

7)Rynek Główny – w rejonie budynku nr 34 (1 szt.)

Jednocześnie chcielibyśmy zgłosić następujące dodatkowe uwagi, wnioski i zasady dotyczące stojaków na rowery stawianych na terenie Krakowa.

1)    Ponownie przypominamy, że umieszczanie stojaków w jezdni jest dopuszczone i określone w obowiązującym Zarządzeniu nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”.
Zgodnie z pkt. 6.4. załącznika do ww. Zarządzenia (Stojaki i przechowalnie rowerowe) W przypadku umieszczania stojaków rowerowych w jezdni należy je grupować po kilka, ustawiać pod kątem ok. 45 stopni do osi jezdni, aby rower o długości 2,0 m nie wystawał poza obrys miejsc postojowych dla samochodów i zawsze osłaniać z przodu i z tyłu masywnymi elementami małej architektury tak, aby manewrujące (np. cofające) samochody nie mogły uszkodzić rowerów, a jednocześnie był łatwy dostęp od strony chodnika i jezdni. Stojaki zawsze powinny mieć masywną, solidną konstrukcję, zniechęcającą do wandalizmu”.
W świetle powyższego zupełnie niezrozumiałe i bezpodstawne jest negatywne stanowisko ZIKiT, znajdujące się m.in. we wspomnianym piśmie z dn. 3.11.2009 (ZIKiT/S/69994/09/UK/51989) lub w piśmie z dn. 15.07.2009 (znak: ZIKiT/P/0022/IPD/33182).

2)    Rekomendujemy ustawianie wyłącznie stojaków typu UCHO.
Mimo, że stojaki typu „spirala” są eleganckie i estetyczne, jednak z uwagi na praktyczną mniejszą funkcjonalność dla różnych typów rowerów oraz wymaganą dla tych stojaków większą przestrzeń – wnioskujemy o odstąpienie od zamawiania i ustawiania tych stojaków.

3)    Każdy stojak wymaga miejsca dookoła, aby można było doprowadzić do niego rower, a następnie bezpiecznie i wygodnie przypiąć go do stojaka. Parkujący przy stojaku samochód może uniemożliwić wykorzystanie go. Stojaki powinny być zamontowane i oznakowane w taki sposób, aby uniemożliwić nielegalne i nieprawidłowe parkowaniu samochodów w obrębie tych stojaków.

4)    W celu przeciwdziałania zastawiania stojaków przez samochody proponujemy wraz z montażem stojaków wprowadzić następujące rozwiązania:
a)      wyraźnie zaznaczyć przestrzeń, na której parkowanie jest zabronione poprzez namalowanie linii ciągłych w odległości do 3 m od stojaka po obu stronach stojaków,
b)      tam gdzie jest to możliwe i zasadne namalowanie „kopert” ze znakiem P-23 „rower” i/lub wprowadzenie znaków poziomych P-18 „Parking” z piktogramem roweru – wszystkie tego typu znaki powinny mieć małe gabaryty i niewielkie rozmiary tarczy znaków, w celu minimalizacji kosztów i zachowania estetycznego wyglądu. Dodać należy, że oprócz funkcji informacyjnych (przeznaczenie stojaka), ważna będzie też funkcja edukacyjna i popularyzująca parkingi dla rowerów.

5)    Przedstawiciele strony społecznej (m.in. członkowie Zespołu zadaniowego ds. ścieżek rowerowych) powinni uczestniczyć w uzgodnieniach dotyczących ustawianych stojaków.
Ponieważ w przeszłości (lata 2007-2009) część stojaków w formie litery „U” została w wielu miejscach ustawiona niezgodnie ze standardami, w sposób utrudniający, a nawet uniemożliwiający przypięcie roweru (przede wszystkim na Kazimierzu) – prosimy o uwzględnienie powyższego postulatu. Po wyborze lokalizacji nowych stojaków wnioskujemy o przeprowadzenie wizji lokalnych w celu ustalenia najbardziej dogodnych szczegółowych lokalizacji, w których chcielibyśmy wziąć udział.

 • marysia

  a ja bym wolała stojaki gdzie indziej…

  • Adam Łaczek

   A gdzie jeśli można wiedziec?

 • @marysia
  nie ma to jak rzeczowy komentarz